Vårt lokale program 2019-2023

Ved kommunevalget i 2015 oppnådde MDG for første gang å bli representert i Tvedestrand. Åsta Marte Evensberget ble MDG sin representant i kommunestyret, og i Plan, teknikk- og naturutvalget. I tillegg ble Andreas Westheimer andre vara i livssynskomiteen. Da Åsta i 2018 gikk i permisjon for å få barn, rykket Andreas opp som fast representant i kommunestyret.

Ved årets kommunevalg satser vi på å gjenta suksessen, slik at MDG kan fortsette å påvirke de politiske avgjørelsene som skal prege framtida for Tvedestrand kommune.

Helhetlig miljøpolitikk

MDG vil utforme en helhetlig poli­tikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsip­per. Disse prinsip­pene er like rele­vante lokalt som de er nasjonalt og globalt:

Solidaritet

Vi setter personlig frihet høyt, men da en frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt.

Vi skal snakke fellesskapets sak!

Solidaritet med fremtidige generasjoner

Skal vi med viten og vilje la havet stige over svabergene våre? Eller sprenge bort store mengder fjell i kystsonen vår? Her skal vi snakke tippoldebarnas sak!

Solidaritet med dyr og natur.

Visste du at terna som pryder både Tvedestrands kommunevåpen og forsiden av vårt valgprogram er rødlistet?

Vi skal snakke Ternas sak!

Helt konkret betyr det at MDG vil gjøre det enklere for alle å leve miljøvennlig i Tvedestrand.

Våre viktige lokale saker 

Barn, unge og oppvekst

Gi barn og unge en trygg oppvekst. Omsorgssvikt, overgrep og mishandling er ikke bare en forbrytelse mot barns menneskeverd, det setter også varige spor i hele livsløpet til de som blir berørt. MDG støtter derfor helhjertet opp om handlingsprogrammet #BARNESTEMMEN 2019 som Stine Sofies Stiftelse har satt i gang, og der alle kommuner oppfordres til å bli med.

Beholde skolene i Holt, Dypvåg, Songe og Sandøya

MDG har en sterk og tydelig stemme i debatten om skolestrukturen. Vi står urokkelig på at skolene i Holt, Dypvåg, Songe og Sandøya skal bestå, og at det må bygges ny skole i Tvedestrand sentrum.

Ny skole i sentrum er en hastesak, fordi den nåværende bygningen gjennom mange år med vedvarende politisk forsømmelse har forfalt, og ikke lenger tilfredsstiller tidens krav til skolebygg.

MDG mener at det er trist at skoledebatten har blitt polarisert og splittende, ved at så mange partier har gått fra sine valgløfter om å beholde dagens skolestruktur.

I stedet for å samles om viktige felles mål for skolen, innenfor kommunens økonomiske evne, har vi havnet i et uføre der det beste er blitt det godes fiende, samtidig som Tvedestrands kommuneøkonomi ikke gir rom for et særlig høyt ambisjonsnivå.

Oppsummert: MDG i Tvedestrand ønsker at en ny skole med to paralleller bygges ferdig så snart som mulig, og at skolene i Holt, Songe, Dypvåg og Sandøya skal bestå, slik at de fyller sin rolle som gode og trygge nærmiljøskoler. Inntil den nye skolen i sentrum kan tas i bruk, må det gjennomføres helt nødvendige utbedringer på den nåværende skolen som strakstiltak.

 • Vi vil bevare distriktskolene Songe, Holt, Dypvåg og Sandøya, slik at elevene får et nært forhold til naturen, menneskene og de nærmeste omgivelsene der de vokser opp.
 • Sørge for nok barnehageplasser til alle. Barnet skal ha rett til et av sine tre ønsker og alltid gå i samme barnehage som søsken. Legge til rette for supplering med private tilbud om nødvendig.
 • Legge til rette for at praktiske emner og ekskursjoner i naturen får større rom i skolehverdagen.
 • Legge til rette for ekstra språkopplæring for barn som trenger dette før skolestart.
 • Etablere et tverrfaglig prosjekt med formål å hjelpe familier ut av varig fattigdom.
 • Styrke barn og unges medbestemmelse i lokalsamfunnet ved å bidra til at 16-åringer får stemmerett ved valg.

Verne om kulturhistorien vår!

 Tvedestrand kommune har mange verdifulle og verneverdige områder, som fortjener å bli tatt godt vare på. Vi i MDG vil derfor bruke all vår politiske påvirkningskraft til å stoppe utbyggingsplaner som truer disse områdenes egenart og historiske verdi. Borøykilen er et godt eksempel på et område og et bygningsmiljø vi vil gjøre alt vi kan for å ta vare på, og hindre at det blir utarmet og ødelagt av nærgående og hensynsløs boligbygging. Ofrer vi Borøykilen får vi den aldri igjen.

At vi har skjærgårdsparken i kommunen vår, innebærer en selvsagt forpliktelse til å være restriktive i alle plan- og byggesaker som berører skjærgårdsparken eller dens nærmeste omgivelser.

 Av respekt for inngåtte avtaler og de verdifulle naturområdene som omfattes av Skjærgårdsparken, vil MDG ikke godta at noen grenser flyttes, for å legge til rette for utbygging. 

Alle planer for boligområder og hytteområder skal utarbeides med bærekraftighet og alle relevante miljøhensyn skal være på plass før de godkjennes. Justeringer underveis skal følges nøye, og vi skal ikke tillate at administrasjonen i kommunen gjør endringer bak ryggen på planutvalg og kommunestyre.


Vi vil beholde boplikten

MDG vil verne om boplikten i de områdene av kommunen der det fremdeles er boplikt. Boplikten er under konstant press fra sterke krefter som vil avvikle den. Desto viktigere er det å passe på at den ikke uthules og utarmes. Vi er klar over at systemet ikke er perfekt, men et frislipp vil helt sikkert gjøre situasjonen verre. Avskaffelse av boplikten i kombinasjon med nedlegging av grendeskoler, er etter vårt syn en farlig miks, som vil sette fart på fraflytting og føre til stor nedgang i antall helårsbosatte. For hver eneste eiendom med helårsbeboere som selges til fritidsformål, vil det bli færre helårsbosatte i de attraktive og sårbare områdene, som Lyngør, Borøya, Sandøya og Askerøya.

Fra før av er vi ikke  flere innbyggere enn vi må være i Tvedestrand, og knapt nok det. Kommunen har over mange år sakket akterut på befolkningsstatistikken, med stagnerende innbyggertall. Vi trenger tilflytting, ikke fraflytting. Derfor: Boplikt!

Noen vil kanskje lure på om vi vil gjeninnføre boplikten der den er opphevet. Vi ser ikke det som vårt viktigste mål i denne saken. Vi vil heller sette inn kreftene på å verne om boplikten slik den er i dag, i de områdene av kommunen som har  mest å tape på et frislipp.

 

Nye Veier

 I valgperioden som kommer må vi regne med at arbeidet med nye E18 videre østover til Bamble i Telemark blir satt i gang. MDG er absolutt ikke noe motorveiparti, men når veien likevel blir en realitet, vil vi bruke all vår påvirkningskraft til å sikre at veibyggingen gjennom kommunen vår blir gjort så skånsom som mulig for de arealene som berøres.

Konkret innebærer det at MDG vil slåss for at området ved Fosstveit, Åsvann og Angelstad ikke ødelegges. Dersom natur og jordbruksareal kan skånes ved at veien legges i tunnel, eller legges utenom disse områdene, vil MDG stille det som et selvsagt krav. Sett i lys av de avvikene fra vedtatte reguleringsplaner som Nye Veier har gjort seg skyldig i på veiparsellen mellom Tvedestrand og Arendal, og helt konkret tunnelen ved Harebakken, mener MDG at det er helt nødvendig å kjøre en streng og konsekvent linje overfor Nye Veier, slik at vi unngår slike saker når E18 skal bygges videre østover gjennom kommunen vår.

Når det gjelder hastighetsstandard på den nye motorveien, mener MDG at det er stormannsgalskap å gå inn for at veien bygges for 130 km/t. Dette vil føre til en grovt uforsvarlig arealbruk, og en utslippsproblematikk som er totalt uakseptabel sett i lys av de klimautfordringene vi står overfor. Tvedestrand kan ikke redde verden, men alle må bidra med sin del av klimadugnaden, enten det er i stort eller smått. Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand mener også at en fartsgrense på 130 kilometer i timen ikke vil være trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Det vil også være en svært stor utfordring for veislitasje og et forsvarlig vintervedlikehold.  Allerede i dag er vedlikeholdet på E18 i Agder svært presset, og selv ved relativt normalt vintervær og føre blir denne trafikkåren svært sårbar når det gjelder fremkommelighet og sikkerhet for trafikantene.

Det store dilemmaet er likevel at veiprosjektet representerer gårsdagens løsninger på framtidas utfordringer, og at de store investeringene i motorvei antagelig vil gjøre det enda vanskeligere å få politisk gjennomslag for å bevilge penger til ny jernbane mellom Vestfold/Telemark og Sørlandet (Grenlandsbanen).

Jordbruk, skogbruk, dyrehold

 

Miljøpartiet De Grønne går inn for at Tvedestrand skal bli en foregangskommune for et bærekraftig og naturtilpasset jord- og skogbruk. Ny forskning viser at det er viktigere enn noen gang å ta vare på artsmangfoldet og insektsbestandene. Det er ikke forenlig med å drive landbruk i et ensidig og kortsiktig avkastningsperspektiv. Naturområdene våre skal ikke reduseres til bruksarealer for kortsiktig lønnsomhet.

 

MDG sier et klart nei til pelsdyrnæring. Det finnes sikkert enkelte  pelsdyrfarmer der noen påstår at «dyrene har det bra». Men det endrer ikke ved de store etiske problemene knyttet til pelsdyroppdrett. Rev og andre dyr skal ikke holdes innesperret.

 

Utfra hensynet til dyrevelferd og allmenne etiske standarder for dyrehold vil MDG derfor ikke støtte pelsdyrnæring i noen form.  Vi er klar over at det på regjeringsnivå er vedtatt å  avvikle støtten til pelsdyrnæringen, men vi synes dette arbeidet går for sakte, og at det har vært for for halvhjertet og uforpliktende.

 

Ta vare på naturmangfoldet!

 

For Miljøpartiet De Grønne er det helt avgjørende å ta vare på naturmangfoldet. Både fordi naturen har verdi for oss som men­nesker, og fordi naturen har sin egenverdi.

 

 • At miljømålene Tvedestrand kommune har nedfelt i kom­muneplanens samfunnsdel blir fulgt opp på tilfredsstillende måte.

 

 • Verne om intensjonene og retningslinjene i kommunens klimaplan.

 

 • At kommunen oppretter en lokal nemnd for tilsyn med dyrevelferd, i samarbeid med viltforvaltninga og Mattilsynet. Gjerne interkommunalt.

 

 • At Tvedestrand kommune skal ha fokus på miljøvennlig res­sursforvaltning i alle deler av den lokale avfallshåndteringen, gjerne med en egen avdeling for gjenbruk.

 

 • Jordvern, naturvern og ikke minst landskapsvern skal styrkes i all planlegging og utbygging. Særlig er dette viktig ved utbygging i 100-metersbeltet. Et flatsprengt landskap er borte for alltid og kommer aldri igjen.

 

 • At Tvedestrand skal fortsette å være en pilotkommune og landsledende på forvaltning av marine verdier i kystsonen. Fiske­forbudet i fjorden og vernesonene i fjorden og på utsiden av Askerøya skal opprettholdes så lenge det er nødvendig for forsk­ningsprosjektet det er en del av.

 

 • Allemannsretten skal tas vare på, ved at den gjøres godt kjent både blant fastboende og sommergjester. LNF-områdene er en del av fellesskapets naturkapital.

 

 • Jobbe for at kommunen der den har anledning går inn og støt­ter private og kommersielle aktører som jobber med å opprettholde kulturlandskap og det tradisjonelle artsmangfoldet.

 

Mangfoldet i politikken – våre overordnede mål

 

Vi skal lytte til innbyggerne!

 

De Grønne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyg­gerne i Tvedestrand mer påvirkning på de sakene som blir avgjort lokalt. I alle store utbyggingssaker vil vi lytte til de som blir berørt, og deres standpunkter.

 

Det er kommunens innbyggere som velger oss til å ivareta den politiske styringa. Det forplikter oss til å ivareta deres interesser, og ikke gjøre knefall for utbyggere som setter kortsiktig vinning foran interessene til fellesskapet.

 

Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil:

 

 • At aktuelle planer som skal ut på høring blir presentert i et kort­fattet sammendrag.

 

 • At kommunens administrasjon og politikere er aktive i sosiale medier, både som deltagere i debatter og for å lytte til innbyggernes oppfatninger.

 

 • At kommunestyremøtene skal fortsette å bli web-overført.

 

 • At kommunale råd som Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede i enda større grad skal bli synlige som gode talerør for sine interessegrupper inn mot kommuneadministrasjon og politikere.

 

 • Oppfordre velforeninger, aksjonsgrupper for enkeltsaker o.lign. til å være aktive aktører i demokratiske prosesser og være lydhøre for deres innspill.

 

Mangfold i næringslivet

 

Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Avviklin­gen av oljeindustrien vil i årene fremover få konsekvenser for arbeidsplassene til mange av Tvedestrands innbyggere. Dette var en aktuell problemstilling allerede i forrige kommunevalgkamp. Denne gangen er saken enda mer aktuell, ettersom flere rapporter fra klimaforskere er entydige på at det haster enda mer med å få ned utslippene fra fossilt brensel, enn man trodde i 2015.

 

Vi i MDG er klar over at nedbygging av oljevirksomheten er en omstilling mange opplever som truende mot jobber og velstand, og som derfor oppleves som smertefull og utrygg. Likevel viser klimaforskningen en så stor grad av entydighet, at vi er helt nødt til å ta dette innover oss, og gjøre noe.

 

Selvsagt er det de store aktørene i verdensøkonomien som må gå i bresjen, og bli enige om tiltak som virker, men det fritar oss ikke fra å handle lokalt og regionalt. Her blir vi på en måte gode eksempler for hverandre. Vi skal ikke la oss vippe av pinnen av alternativ «forskning», som hevder at det ikke er så farlig med klimaet og global oppvarming, eller enda verre, at det ikke nytter å gjøre noe likevel. Vår holdning til klimautfordringen er faktisk en test på om vi tror at verdenssamfunnet (og Tvedestrand!) har en fremtid.

 

Arbeidsplasser

Miljøpar­tiet De Grønne ønsker at flest mulig tapte arbeidsplasser kan erstattes med nye arbeidsplasser i nærmiljøet. Vi vil legge til rette for miljøvennlige foretak. Samtidig er vi helt klare på at de store aktørene innenfor olje og energi, selv må ta ansvaret for egen omstilling, for at de skal kunne møte nye tiders krav og markeder.

 

Fornybar energi

 

Fornybar energi er helt sentralt for at vi skal mestre framtidas energibehov i takt med at fossile kilder som kull og olje fases ut.

 

Men, – MDG motsetter seg storstilte vindkraftprosjekter i uberørt natur. Agder er allerede en region der det produseres store mengder fornybar energi i tradisjonelle, velprøvde og teknisk avanserte vannkraftverk. La oss heller legge til rette for enda bedre utnyttelse av disse ressursene, i stedet for å ødelegge fjellheimen vår med skjemmende anleggsveier og vindkraftmaster.

 

MDG ønsker derfor at landbasert vindkraft skal være kortreist. Desentralisert energiproduksjon for å dekke lokale energibehov må være ledetråden og grunntanken vi skal holde fast ved. Vi vil gjøre det enda mer attraktivt for boligeiere og næringsliv å installere solpaneler til å dekke deler av energibehovet sitt.

MDG ønsker ikke at kjernekraft skal løftes frem som et alternativ, selv om den i prinsippet ikke forårsaker klimautslipp. Kjernekraft innebærer en svært sentralisert form for energiproduksjon, med høyt kostnadsnivå og mange risikomomenter ved transport og lagring av radioaktivt brensel og avfall. Fra historien vet vi at ulykker som den i Tsjernobyl har forårsaket store miljøødeleggelser og langtrekkende spredning av radioaktiv forurensing. Derfor : Atomkraft? Nei takk!

 

Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil:

 

 • At lokal kultur, eierskap og identitet er sterkt og synlig til stede i reiselivsvirksomheter og produkter, slik blant andre Bokhotellet Lyngørporten og Made on Sandøya sørger for. Og som vi gjerne ser at et lokalt turistkontor også sørger for.

 

 • At kommunen legger til rette for grønn næring ved å støtte opp om produksjon og distribusjon av lokal og kortreist mat og andre lokalproduserte produkter/salgsvarer.

 

Støtte etableringer som fremmer Tvedestrand som friluftsliv­kommune.

Støtte nyskaping ved å bygge på eksisterende næringsmiljøer som Ertec på Grendstøl, Team tec på Tangen, Tore Olsen på Songe m.fl.

Støtte og løfte frem miljøvennlige nyetableringer som Green­phone, Kitedoktor og Ragg kulturlandskapspleie. Deler av avkastningen fra kommunale fond skal øremerkes til dette.

 

Arrangere tankesmier for næringslivet for å kartlegge kom­petanse og ressurser.

 

 • At Tvedestrand skal være en foregangskommune på en­ergiøkonomisering og fornybar energi i bygg. Rådgiving til private og næringslivet skal være gratis eller subsidiert.

 

Ta vare på helsa!

 

Forebyggende helsearbeid legger grunnlaget for god helse livet ut. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for fysisk aktivi­tet, friluftsliv og et sunt kosthold.

 

Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil:

 

 • Arbeide aktivt for at alle barn og unge skal ha en trygg oppvekst uten omsorgssvikt, vold og overgrep, og med like rettigheter til utvikling og utdannelse.

 

 • Legge til rette for frivillige initiativer for å forebygge ensomhet, isolasjon og inaktivitet blant eldre, psykisk syke og rusavhengige.

 

 • Gi beboere på Strannasenteret et bredere tilbud av kul­turinnslag, musikkterapi og fysisk aktivitet, samt et enda større fokus på sunn og appetittvekkende mat.

 

 • At hensynet til myke trafikanter prioriteres både i sentrumsut­vikling og langs veiene i kommunen vår. Vi har store utfordringer og et stort etterslep på å ivareta allmenn trafikksikkerhet, blant annet på grunn at gang- og sykkelveier i mange år har vært nedprioritert og ignorert. Her vil MDG være en pådriver. Vi vil:

 

 • Forbedre og lage nye sykkelstier i kommunen. Det skal være enkelt å velge sykkel eller el-sykkel.

 

 • Forbedre kollektivtilbudet fra distriktene og til sentrum. Gjenopprette bybåten så det er mulighet for flere avganger og reduserte priser i sommermånedene for å gi enda flere mulighet til å nyte øyene våre.

 

 • Et større aktivitetstilbud i Tjennaparken, lekeplass og utendørs treningspark.

 

 • At innbyggernes behov for fysisk aktivitet og god psykisk helse ivaretas på arealplannivå.

 

Kultur er folkehelse

 

Vi vil ha et fritt og aktivt kulturliv. Det er en menneskerett og en sentral del av ytringsfriheten vår å uttrykke seg og engasjere seg kulturelt. De Grønne vil at fel­lesskapet aktivt skal støtte all kultur og idrett i lokalsamfunnet.

Vi ønsker oss et kulturliv som i seg selv er fritt og uavhengig, og der kulturpolitikken skal bidra til å hindre ensretting og favorisering.

Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil:

 

 • Støtte alle gode forslag om å utvikle Tvedestrand rådhus til kulturscene for kommunen.

 

 • Opprettholde og styrke kulturskolen. Samarbeide med kultur­skolene i nabokommunene våre, for å gjøre tilbudet så robust og etablert som mulig.

 

 • Legg til rette for at frivillige kulturaktiviteter som Kulturklubben får gode arbeids- og vekstvilkår. For eksempel ved leie/lån av øvingslokaler, logistikk og annonsering.

 

 • Gi kommunal støtte til Tvedestrand Musikkorps.

 

 • Styrke «den kulturelle skolesekken» og «den kulturelle spaser­stokken».

 

 • Være åpen for alle utviklingsmuligheter i Bokbyen ved Skagerrak.

 

 • Ta vare på og løfte fram alle de unike na­tur- og kulturminnene i kommunen vår: Blant dem Solberggruva – Nes Jernverk – tre­husbebyggelsen i sen­trum – Furøya/Hestøya – Borøya, Sandøya, Lyngør – Skjærgården med Møkkalasset fyr og rullesteinsøya Maalen.

 

Dagligliv og omdømme

 

 

Miljøpartiet De Grønne i Tvedestrand vil:

 

 • Legge til rette for flere møteplasser mellom eldre og unge. Friv­illighetssentralen eller ungdomsklubben kan for eksempel være utgangspunkt for slike møter.

 

 • Ha åpen og løsningsorientert dialog mellom kommunen og innbyggerne om utfordringer knyttet til levekår og arbeidsledighet i Tvedestrand.

 

 • Motarbeide forslag om tiggerforbud og andre former for stigma­tisering av de som er dårligst stilt i samfunnet.

 

 • Ta i mot flere flyktninger i regi av FN.

 

 • Styrke og støtte vår velfungerende frivillighetssentral.

 

 • Støtte Ungdomsklubben, som er et lavterskeltilbudet til ungdom i Tvedestrand og viktig for å øke livskvaliteten og tryggheten til unge mennesker i det som ofte er en komplisert periode i livet.

 

 • Videreføre Byløft. Det må sørges for kontinuitet i dette viktige arbeidet for Tvedestrand. Den positive snuoperasjonen er i gang, men det tar tid å endre utviklingen i nedre bydel.

 

 • Styrke Tvedestrands viktige identitet som mangfoldig bokom­mune. Her skal man fortsatt kunne velge om man vil bo landlig, bynært, i sentrum eller på øyene.

 

Våre grønne listekandidater:

 1. Andreas Westheimer, Skuggevik
 2. Finn Jørgensen, Bakkeskåt
 3. Morten Røsås, Risøy
 4. Rasmus Lomm, Gjeving
 5. Åsta Marte Evensberget, Eidbo
 6. Victoria Hausberg Knutsen, Rørkil
 7. Camilla Lomm, Risøy
 8. Bjarte Beil Myhre, Borøya

 

For Tvedestrands skyld,  – Stem grønt!

 

GODT VALG!

 

https://www.facebook.com/tvedestrandmdg

Hjem

https://www.mdg.no/