Fotocredit: Andreas Westheimer

Slå ring om Borøykilen!

Det unike miljøet i Borøykilen er truet. Sterke interesser ønsker å bygge ut et nytt boligfelt i nærmeste nabolag, og adkomstveien til dette skal gå langs den eksisterende veien mellom husene. I kommunestyret 16. oktober holdt Andreas Westheimer (kommunestyrerepresentant og lokallagsleder i MDG) dette innlegget da saken kom opp, om hvorvidt planene i sin nåværende form skal legges ut på høring eller ei.

22. oktober 2018

 

 

Borøykilen er et unikt område, med stor kulturhistorisk verdi. I diverse innspill til saken er dette i klartekst påpekt av flere instanser, ikke minst Riksantikvaren.

 

Derfor syns jeg det rett og slett er underlig at en utbygger med vitende og fullt overlegg utfordrer verneinteressene slik vi har sett her.

 

Å ta vare på verneverdige miljøer, og beskytte dem mot forflatning og miljømessig utarming, er en av de viktigste oppgavene for en kommune. Områder som forteller en historie, og som i all hovedsak er uberørt av moderne tiders inngrep og forandringer.

 

Fra utbyggernes side hevdes det at de aller fleste eiendommene i området kun brukes til fritidsboliger, og at et boligfelt vil trekke flere fastboende til området. Jeg syns dette er tvilsom argumentasjon,  av flere årsaker. Det bor faktisk folk i Borøykilen. Selvsagt er det ønskelig med mer fast beboelse, men det skal ikke brukes som argument for å trumfe igjennom en utbygging som til de grader går på bekostning av verneinteresser. Det er rett og slett ikke relevant. Jeg er helt sikker på at den beste måten å få flere fastboende til Borøykilen, og for den saks skyld hele Borøya, det er å ta vare på miljøet og landskapet, og avstå fra hensynsløse og forflatende utbygginger som Brennvika-prosjektet er.

 

Utbyggerne lokker ikke uventet med trylleord som «tilrettelegging», «tilgjengeliggjøring», –  og «kyststi». Men det hele koker ned til at ingen plan- og bygningsmessige krumspring/tiltak kan gjøre dette området mer verdifullt og attraktivt enn det er i dag.  Det er faktisk nok av tomteareal å ta av på Borøya, som ikke kommer i konflikt med de kulturhistoriske verdiene våre.

 

Derfor mener MDG at det er totalt uforsvarlig og rett og slett bortkastet å legge denne planen ut på høring i sin nåværende form, med alle de tungt begrunnede innsigelsene som foreligger.

 

Er det noe som er sikkert, så er det at uberørte områder med kulturhistorisk verdi bare vil bli mer verd i tida som kommer. Derfor vil det være en forbrytelse mot Tvedestrands kulturhistoriske verdier, og en hån mot det jeg kaller vår kulturelle selvrespekt, om vi tillater at kortsiktige økonomiske interesser skal  vinne fram på bekostning av en kulturarv som tilhører hele fellesskapet vårt.

 

Det er heller ikke bare de miljømessige sidene som er særdeles uheldige. Det legges for eksempel opp til at atkomsten skal gå via den nåværende veien, og gjennom bebyggelsen i Borøykilen. Med den helt nødvendige veiutvidelsen, masseutskifting, grunnerverv med mer, vil dette bli særdeles kostbart for kommunen. Det er anslått alt mellom tre og 13 mill kroner, alt ettersom hvor grundig jobben gjøres. Dette er penger som kommunen bare vil få igjen en brøkdel av fra eventuelle boligkjøperes egenandel.

 

Sett i lys av det særdeles presserende behovet for trafikksikkerhetstiltak vi har langs veinettet  i Tvedestrand, er  veien inn til Borøykilen antagelig den siste veistubben i kommunen vår der det er behov for oppgradering, bortsett fra utbedring av de tungtrafikkskadene denne veien allerede er påført.  Bånnlinja i veiproblematikken vil uansett være at forskjellen på det opprinnelige og det reviderte alternativet i praksis vil være lik null når det gjelder miljø-ødeleggelse.

 

Kort oppsummert: Ikke rør Borøykilen og området rundt.

 

Konklusjon: Det eneste MDG kan akseptere i denne saken er at planene i sin nåværende form legges døde og at utbyggingsområdet rundt Borøykilen får tilbake sin status som LNF-område. Vi stemmer selvsagt ikke for at planen sendes ut på høring.