Fotocredit: Andreas Westheimer

Miljøpartiet ønsker lokale restriksjoner for vannscootere

9. juni 2017

Med bakgrunn i at den nasjonale sentrale forskriften for vannscooterbruk ble opphevet 18.mai, og at det nå er opp til den enkelte kommune å lage egne regler, ønsker Miljøpartiet De Grønne at kommunestyret i Tvedestrand raskest mulig skal ta stilling til hvilket regelverk vi skal ha her i kommunen.

Vi vil i forkant av førstkommende kommunestyremøte rette en interpellasjon til ordføreren angående dette.

Miljøpartiet ønsker at Tvedestrand kommune skal opprettholde de samme restriksjonene for vannscooterbruk som den sentrale forskriften inneholdt.

Ordlyden i den nå opphevede forskriften er som følger:

Av hensyn til miljø og sikkerhet får ikke kommunene lov til å tillate vannscooterkjøring i følgende områder:
– Verneområder
– Viktige friluftsområder, herunder kommunale og statlig sikrede friluftsområder
– Hytteområder, boligområder, rekreasjonsområder og badeområder
– Områder som har prioriterte, truede eller nær truede arter
– Områder som har utvalgte, truede, nær truede, viktige eller svært viktige naturtyper
– Områder som er inntil 1 km fra inngrepsfrie naturområder (INON-område)
– Områder der det kan bli konflikt med yrkesfiske, akvakulturvirksomhet eller annen næring.

Tvedestrand har valgt å være en del av Raet nasjonalpark. Nasjonalparken omfatter hele kommunens ytre skjærgård. All ferdsel der skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner på land og i sjø.

Vi er en kommune der friluftslivet på sjøen står sterkt både hos fastboende, hyttefolk og båtfolk. I sommermånedene er det yrende badeliv langs fjorder, på holmer og brygger. Kajakkpadling er det mange som driver med, blant annet med utgangspunkt i våre populære kystledshytter.

I tillegg har kommunen et spesielt fokus på marine vernesoner og bred politisk enighet om at dette er viktig.

Et frislipp for vannscooterbruk vil etter vår oppfatning være i strid med alle disse forholdene.

Selvfølgelig må vannscootere uansett forholde seg til kommunens fastsatte fartsgrenser. Noen vil hevde at vannscootere er en motorisert farkost på linje med småbåter.

Vi er av en annen oppfatning fordi erfaring tilsier at vannscooteren først og fremst er et «leketøy», og at hensikten med å eie en vannscooter nettopp er å kunne kjøre litt villmann. Sammenlignbar aktivitet på land kan være f.eks. motorcross, som i all hovedsak foregår på lukkede baner.

Det var nok av advarsler i høringsrunden om saken. 18 organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk – fra Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening til Norsk Ornitologisk Forening og Norges Hytteforbund – påpekte at en oppheving ville kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede fuglearter. Det er også verdt å merke seg at 75% av kommunene som svarte leverte negative høringsuttalelser til forslaget om å oppheve forskriften.

Miljøpartiet i Tvedestrand er ikke i tvil om at vannscooterkjøring kan gi en sterk frihetsfølelse for den enkelte. Men vi ønsker ikke at denne friheten skal gå på bekostning av dyreliv og av andre menneskers behov for å finne ro og trygghet i naturen, på fjorden, i hjem og på hytter.

Åsta Marte Evensberget (Kommunestyrerepresentant for Tvedestrand MDG)

Eivind Trædal (Førstekandidat til stortingsvalget for Aust-Agder MDG)

Andreas Westheimer (Leder i Tvedestrand MDG)

Ingeborg M. Hübertz (Nestleder i Tvedestrand MDG)